top of page

תרבות

Para sociedades más sostenibles

תוכניות לטיפוח חברה בת קיימא אינטגרלית

.

  • ניהול חשמל מקיף

  • ניהול סביבתי מקיף

  • בתים בר קיימא

  • בתי ספר ירוקים

.

אנו מעצבים ומפתחים תוכניות לטיפוח חברות וקהילות בר-קיימא לחלוטין, החל מהפרט, המשפחה, בתי הספר, המגזר היצרני והחברה בכלל, בהתאמה עם החיים וסביבתם.

1/7

בתים בר קיימא

בתים בר קיימא

בתי ספר ירוקים

png amarillo_Mesa de trabajo 1.png

ניהול אנרגיה מקיף

מודעות והדרכה לצורך, חשיבות ודרכים טכניות ליישום פעולות להגברת יעילות האנרגיה, הבטיחות והאיכות, כדי למנוע קנסות ולהגדיל את החיסכון באנרגיה וכן את בטיחות השימוש בה.

בין הנושאים האחרים, הועלו הדברים הבאים:

.

1.- תהליך ניהול אנרגיה אינטגרלי.

2.- יעילות בתחנות חשמל

3.- יעילות במערכות שאיבה

4.- יעילות מנועים חשמליים.

5.- גורם כוח ועיוות הרמוני באפקטיביות חשמלית.

6.- יעילות חשמל במערכות מיזוג אוויר

7.- יעילות חשמל במערכות מיזוג אוויר

8.- יעילות חשמלית במרכז נתונים

9.- מתקני חשמל RETIE ובתי חולים

10.- תחזוקה וחיסכון בחשמל

11.- RETIE ובטיחות חשמל

12.- אמינות אבטחה וחשמל

13.- מערכת אדמה והגנה של מתקנים חשמליים

14.- דיוק ויעילות של ממדי מדידה (שיטות בחירה והתקנה טובות).

מודעות והדרכה לצורך, חשיבות ודרכי יישום פעולות לחיזוק המבנה המשפחתי, מתפקידו של כל חבר ואימוץ פרקטיקות למתן שינויי אקלים ולייעל משאבים.

.

הוא מעובד בעקרונות וערכים מתאימים המחזקים הן את הפרט והן את מבנה משפחתו והן בנושאים סביבתיים עם "טיפים" לחיסכון במים, אנרגיה, חקלאות עירונית, צריכה אחראית, ניהול פסולת מוצקה מהמקור, ייעור מחדש והכנה ל את שינויי האקלים.

בתים בר קיימא

בתי ספר ירוקים

ערוץ לאימוץ פרקטיקות המשמרות חיים, באמצעות מודעות וטיפוח מבתי ספר לבתים ולקהילה, בתחומים שונים (בריאות, אנרגיה, מים, ביוב ופסולת מוצקה, חקלאות עירונית, צריכה אחראית, שינויי אקלים, ייעור מחדש וטיפול פלסטיק), באמצעות עיתונים ותמציתיים:

.

• עבודות עבודה

.

• תכניות

.

• מיקרו-פרוייקטים

מודעות ליישום הבא של:

* מחזור חיים של מוצרים ושירותים

שילוב חברות עם עסקים ירוקים (למשל תיירות אקולוגית - ביולוגים / אוניברסיטאות - אורניתולוגיה).

* פיטו-תרופות

* גישה לכלכלה מעגלית בכל הצעות הייצור (מיחזור -

ביומסה, שיפוץ - לדוגמא סיבים טבעיים למוצרים חדשים)

* חשיבות ופיתוח חשיבה מערכות

ניהול סביבתי מקיף

bottom of page